«?» אייראָפּעאישע ליטעראַטור
«?» אַ וואָכענטליכער זשורנאַל
  פֿון נומ' 26: אַ וואָכענשריפֿט פֿאַר שעהנע ליטעראַטור און קריטיק
«?» וואַרשע
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 1: 1 / 14 יאַנואַר 1910
נומ' 39: [?] 1910 (לעצטער)
«?» 1910: נומ' 1 ביז 39
«?» אַבֿרהם רייזען
«?» פּראָגרעס
«?» אין גאַנצן
  זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  289
«?» קירזשניץ נומ' 170
«?» JNUL: PFI 1442; PV 2208
  טיילווײַזער איבערדרוק: PV 2208
    אייראפעישע ליטעראטור; eyropeishe literatur