«?» לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר
  צווייטער יאָרגאַנג: לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך
«?» פֿיר יאָהר ...
אַלמאַנאַך מיט ליטעראַרישע וויסענשאַפֿטליכע אַרטיקלען, געדיכטע, ערצעהלונגען, ביאָגראַפֿיען, וויטצען, אַנעקדאָטען, וויכטיגע סטאַטיסטיק און נוצליכע ידיעות, וואָס איז נויטיג פֿיר יעדער הויז און פֿאַמיליע
«?» וואַרשע
«?» יערלעכע אויסגאַבע
«?» נומ' 1: תּרס"ט – 1908
נומ' 2: 1909
«?» יעקבֿ לידסקי
«?» י. לידסקי
«?» אין גאַנצן
  19
«?» קירזשניץ נומ' 510
«?» JNUL: PV 2578
    לידסקיס פאמיליען קאלענדאר / אלמאנאך; Lidskis familyen kalendar / almanakh