«?» ליטעראַטור און לעבען
«?» אַ זאַמעלבוך פֿיר ליטעראַטור און געזעלשאַפֿט
«?» וואַרשע
«?» איינמאָליק
«?» 1894
«?» יצחק־לייבוש פּרץ
«?» אין גאַנצן
  33
«?» קירזשניץ נומ' 327
«?» JNUL: PV 5038
    ליטעראטור און לעבן; ליטעראַטור און לעבן; Literatur un lebn