אינדעקסירטע און פֿעלנדיקע
נומערן פֿון
דער מאָמענט (וואַרשע, 1910 — 1939)

יאָר אינדעקסירט הערות
1910 פֿול אָנהייב: נומ' 1, נאָוועמבער 18
1911 פֿול  
1912 פֿול  
1913 פֿעלן: נומ' 113; 209 זז' 3–4  
1914 פֿעלן: נומ' 1–3; 85; 111; 116; 149; 170; 182–183; 185; 220; 252; 254; 262; 277; 301; 302  
1915 פֿול אָפּגעשטעלט: 18.07 – 8.08
1916 פֿעלן: נומ' 35; 105  
1917 פֿול  
1918 פֿול  
1919 פֿעלן: נומ' 1; 2; 26; 146 זז' 5–8; 158 זז' 5–8; 175 זז' 5–10; 181 זז' 5–8; 185 זז' 5–8; 199 זז' 5–10; 251 זז' 4–5  
1920 פֿול  
1921 פֿעלט: נומ' 273  
1922 פֿול  
1923 פֿעלט: נומ' 291 ז' 4  
1924 פֿעלט: נומ' 52 זז' 5–6  
1925 פֿעלן: נומ' 2 זז' 5–8; 62, זז' 5–6; 84; 99; 117 זז' 5–6; 152; 204–206; 209; 214; 215; 223; 292 155, 172: נישט אינדעקסירט
בײַלאַגע "ראַדיאָ" (יאַנואַר – יוני) – ניט אינדעקסירט
1926 פֿעלט: נומ' 253  
1927 פֿעלן: נומ' 150; 151; 155; 162  
1928 פֿעלן: נומ' 103 זז' 5–8; 109 זז' 5–8; 200  
1929 פֿעלן: נומ' 52 (1.3.1929)  
1930 פֿול אָפּגעשטעלט: 12.06 – 27.06
1931 פֿעלן: נומ' 100; 304 פֿרײַטיק–נומער – אילוסטראַציעס
1932 פֿעלן: נומ' 2 זז' 6–1; 30 זז' 4–3; 79 זז' 5–8; 107 זז' 4–3; 114 זז' 4–3; 167 זז' 4–3  
1933 פֿעלן: נומ' 2 זז' 4–3; 30 זז' 11–10; 149–138; 151 זז' 4–3; 168 זז' 6–3; 178 זז' 4–3; 183–181 זז' 4–3; 187 זז' 4–3; 237 זז' 4–3; 247 זז' 4–3; 249 זז' 4–3; 259 זז' 4–3 נומ' 70 – איבערגעהיפּערט אין נומעראַציע
1934 פֿעלן: נומ' 53 זז' 4–3; 148 זז' 4–3  
1935 פֿעלן: נומ' 3–2; 91 זז' 4–3; 111–107  
1936 פֿול  
1937 פֿעלן: נומ' 39–38; 43–42; 60; 67–66; 71–69;
76–73; 119
 
1938 4; 6; 33; 44 זז' 4–3; 64; 86 זז' 4–3; 95; 100 זז' 10–3; 103 זז' 4–3; 104 זז' 4–3; 105; 108; 113–111; 114 זז' 4–3; 116; 118 זז' 8–3; 129; 151; 154 זז' 4–3; 158; 175;
189 זז' 4–3; 198; 218; 226–224;
237 זז' 10–3; 250 זז'2–1, 12–5; 268 זז' 4–3; 269 זז' 4–3; 270; 276 זז' 10–3; 281 זז' 4–3; 288 זז' 5–8; 294 זז' 5–10
 
1939 פֿעלן: נומ' 13–11; 20; 23; 24 זז' 5–8; 29–25; 34 זז' 4–3; 40; 57–53; 66; 72; 77–76; 80; 83; 100–96; 103–102; 109–107; 111; 113; 129–128; 133–131; 139–135; 141; 148–147; 152; 160–154; 164; 170; 174; 180 נומ' 181 – 24.08, מע דאַרף זוכן ביזן טערמין: 5.09
מאַרץ 3: "אונדזער צײַטונג"
מאַרץ 10: "נײַע צײַטונג"

אינדעקסירטע און פֿעלנדיקע
נומערן פֿון
דער מאָמענט: מיטאָגבלאַט (וואַרשע, 1914 — 1920)

יאָר אינדעקסירט הערות
1914 ניין נישט אינדעקסירט
1915 ניין נישט אינדעקסירט
1916 פֿעלן: נומ' 144; 198; 242; 245; 247  
1917 פֿול אינדעקסירט בלויז די ראָמאַנען אין המשכים
1918 פֿעלן: נומ' 43; 165 פֿאַראַן צוויי נומ' 3 (יאַנואַר 4 און 7) און צוויי נומ' 46 (מאַרץ 5 און 6)
אָפּגעשטעלט:
3.08 – 27.9
1919 פֿעלן: נומ' 81; 83; 176; 190; 236
נומ' 264 – איבערגעהיפּערט אין דער נומעראַציע.
אָפּגעשטעלט:
12.04 – 16.04
19.04 – 22.04
2.11 – 25.11
1920 פֿול