«?» דער שטראַהל
«?» אילוסטרירטע וואָכענבלאַט פֿאַר די יודישע פֿאַמיליע
«?» וואַרשע
«?» וואָכנבלאַט
«?» 1, נומ' 1: 1 / 14 יאַנואַר 1910
2, נומ' 13 (63): 29 נאָוועמבער 1911 (לעצטער)
«?» 1909: [פּראָבע־נומער] נומ' 1
1910: 1, נומ' 1 ביז 48–49
1911: 2, נומ' 1 (51) ביז 13 (63)
  1, נומ' 50 איבערגעהיפּערט אין דער נומעראַציע
«?» מאיר־יעקבֿ פֿרייד
«?» אין גאַנצן
  375
«?» קירזשניץ נומ' 168
«?» JNUL: PFI 544; 2=PV 5014
    דער שטראַל; דער שטראל; Der shtral