«?» יום־טובֿ־בלעטלעך
  [יום־טובֿ־בלעטלעך;] ...
«?» וואַרשע
«?» נישט רעגולער
«?» פֿון אַפּריל 1894 ביז יוני 1896
«?» [ערשטע סעריע]:
לכּבֿוד פּסח
דער פֿײַל־אונ־בויגען
גרינס
דער תּענית
די טרייסט
דער שופֿר
הושענא
דאָס ליכטעל
שבת אויבס
המן־טאַש
צווייטע סעריע:
"כּל־חמיראָ..."
דער עומר
בכּורים
תּמוז
לשנה טובֿה
עונג שבת
חמשה עשׂר
«?» יצחק־לייבוש פּרץ
«?» אין גאַנצן
  אין סך־הכּל: 113
«?» JNUL: PV 4961; MIC 1001; MIC 1002
    יום-טוב-בלעטלעך; Yom-tev-bletlekh; yontev-bletlekh
«?» לכּבֿוד פּסח
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ יום־טובֿדיג בלאטטעל
«?» 5 אַפּריל 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' *331
    לכבוד פסח; Lekoved peysekh
«?» דער פֿײַל־אונ־בויגען
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ ל"ג־בעומר בלאטטעל
«?» 26 אַפּריל 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 318
    דער פֿײַל־און־בויגן; דער פייל-און-בויגן; Der fayl-un-boygn
«?» גרינס
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אויף שבֿועות. אַ יום־טובֿ בלאטטעל
«?» 3 מײַ 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 319
    גרינס אויף שבועות; Grins oyf shvues
«?» דער תּענית
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף שבֿעה עשׂר בתּמוז
«?» 14 יוני 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 320
    דער תענית; Der tones
«?» די טרייסט
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ שבת נחמו בלאטטעל
«?» 2 אויגוסט 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 321
    די טרייסט; DI treyst
«?» דער שופֿר
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף ימים נוראָים
«?» 6 סעפּטעמבער 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 322
    דער שופר; DER Shoyfer
«?» הושענא
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף סכּות אונ הושענא־רבה
«?» 27 סעפּטעמבער 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 323
    Heshayne
«?» דאָס ליכטעל
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל לכבֿוד חנוכּה
«?» 4 אָקטאָבער 1894
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 324
    דאָס ליכטל; דאס ליכטל; Dos likhtl
«?» שבת אויבס
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל לכבֿוד שבת
«?» 25 יאַנואַר 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 337
    שבת־אויבס; shabes-oybs
«?» המן־טאַש
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף פּורים
«?» 25 יאַנואַר 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 332
    המן-טאש; Homen-tash
«?» "כּל־חמיראָ..."
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל לכבֿוד פּסח
«?» 22 מאַרץ 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 333
    כל-חמירא; Kol-khamiro
«?» דער עומר
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף ל"ג בעומר
«?» 1 מײַ 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 335
    Der oymer
«?» בכּורים
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף שבֿועות
«?» 9 מײַ 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 336
    ביכּורים; ביכורים; בכורים; Bikurim
«?» תּמוז
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַזוי אַ בלאטטעל
«?» 4 יוני 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 338
    תמוז; Tamuz; tamez
«?» לשנה טובֿה
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» אַ בלאטטעל אויף ימים נוראָים
«?» 16 אויגוסט 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 339
    לשנה־טובֿה; לשנה-טובה; Leshone-toyve
«?» עונג שבת
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» 23 אויגוסט 1895
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 341
    עונג־שבת; Oyneg-shabes
«?» חמשה עשׂר
  פֿון דער סעריע: יום־טובֿ־בלעטלעך
«?» 23 יוני 1896
  דאַטע פֿון דער צענזור־דערלויבעניש
«?» קירזשניץ נומ' 342
    חמישה־עשׂר; חמישה-עשר; Khamishoser; khamishe-oser