«?» דיא יודישע ביבליאָטעק
  באַנד 3: די יודישע ביבליאָטעק
«?» אַ זשורנאַל פֿיר ליטעראַטור, געזעללשאַפֿט אונ עקאָנאָמיע ערשײַנט צווייא מאָהל יאָהרליך
  באַנד 3: אַ זשורנאַל פֿיר ליטעראַטור, געזעלשאַפֿט אונ עקאָנאָמיע
«?» וואַרשע
«?» נישט רעגולער
«?» באַנד 1: 1891
באַנד 2: 1891
באַנד 3: 1895
«?» יצחק־לייבוש פּרץ
«?» זען אויך: די יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע – קראָקע, 1904)
«?» אין גאַנצן
  107
«?» קירזשניץ נומ' 9
 
«?» JNUL: PFI 859; PV 4921; MIC 998
MCY: MR49
    די ייִדישע ביבליאָטעק; די יידישע ביבליאטעק; Di yidishe biblyotek; bibliotek