«?» דער יונגער גײַסט
«?» זאַמעלבוך פֿאַר ליטעראַטור און קריטיק
«?» וואַרשע
«?» איינמאָליק
«?» תּרס"ט [1909]
«?» נח פּרילוצקי
«?» פּראָגרעס
«?» אין גאַנצן
  14
«?» קירזשניץ נומ' 539
«?» JNUL: 31 V 4723 ; PFI 1066
    דער יונגער גייסט; DER YUNGER GAYST